رضایتمندی مشتری

ما میزبان هستیم و مشتریان مهمان وظیفه‌ی ما این است که تجربیات خوشایندی را برای آنها رقم بزنیم.
امروزه رضایت مشتری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به همین دلیل ارزش آن را دارد که زمان بیشتری را صرف کنیم تا تجربه مشتری خود را تا حد امکان بهبود بدهیم