سختی گیرهای رزینی
08/19/2018
منابع کویل دار
08/19/2018

فیلترهای شنی

    This post is also available in: English (English)

    فیلترهای شنی

    Working pressure is 6 bar, design is 7 bar and test pressure is 10.5 bar.

    فارسی